Aruandlus, mis vastab täpselt teie ettevõtte vajadustele

WebFOCUSe aruandluslahenduste abil saate anda oma töötajatele ja sidusrühmadele õigeaegse juurdepääsu ettevõtte andmetele, mis on nende jaoks olulised. Veebipõhine aruandlus võimaldab tõhusaid aruandluslahendusi pakkuda kellele tahes – eraldi klientprogramme ei ole vaja. Kui õige teave on õigetele inimestele õigel ajal kättesaadav, siis muutuvad reageerimine ja prognoosimine kiiremaks. Ettevõtte jaoks on elutähtis suuta organisatsiooni mõjutavatele muudatustele kiiremini ja tõhusamalt reageerida. Äriprotsesside optimeerimiseks ja kulude vähendamiseks on vaja andmeid ettevõtte tegevuse ja olukorra kohta.

Isegi kui teie teabevajaduse rahuldasid automaatsed standardvormis aruanded, redigeeritavad aruanded ja päringud, andmete mitmekülgne visualiseerimine, asukohaandmetega seostatud aruanded või mõõdikud, saab WebFOCUSe lahendustega muuta äriteabe teie ettevõttes tõeliselt mõjukaks ressursiks.

Paindlik aruandluslahendus võimaldab juurdepääsu andmetele ükskõik millal ja mis tahes kujul:

  • trendide, üldpildi, üksikasjadena …
  • jooniste, kaartide, tabelite, mõõdikute, hoiatussõnumitena …
  • veebibrauseri kaudu, mobiiltelefoni ekraanil, e-postiga, tekstsõnumina, paberil …
  • HTML-, PDF-, Exceli, PowerPointi või Wordi vormingus …

WebFOCUSe kergesti kasutatavate äriteabelahendustega antakse kasutajatele vahendid, mida nad vajavad näiteks põhjalikumaks süüvimiseks teabesse ning kõrvalekallete ja rühmituste visuaalseks uurimiseks. Andmed saab kätte just soovitud kujul, olgu siis tabelina, joonisena või teise rakenduse osana.

  • Õiged andmed
  • Õigel viisil
  • Õigele inimesele
  • Õigel ajal

Õiged andmed

Õige teave teie ettevõtte otsustusprotsessi toetamiseks

Kas teie ettevõttes kasutatakse üle 20% kogu võimalikust teabest? Paljudes ettevõtetes on probleemiks see, et andmeid on väga palju, aga teadmust liiga vähe.

Äritegevuse toorandmete puhastamisest, standardimisest ja ühendamisest konkurentsieelise saamiseks ei piisa. Teie ettevõte peab nägema neid andmeid aruannete ja mõõdikutena, mida on mugav kasutada. Andmestikule lisatud teave näiteks ettevõtte eesmärkide, käsitusviiside ja protsesside kohta kujundab andmestikust päris teabe. Kui seda teavet kasutatakse õiges kontekstis ja olukorras, kujuneb sellest teadmus.

Teadmuse kujundamine sõltub võimest märgata, omaks võtta ja mõista teavet, nii et äriteabelahendused peavad tegema selle võimalikult lihtsaks. Hea äriteabelahenduse ja kasutuskõlbliku teadmuse abil läheb otsustamine ja hüpoteeside püstitamine kiiremini ja tõhusamalt. Ettevõtte olukorrast on lihtsam tervikpilti saada.

Tervikvaade teie andmetele

Peale selle, et te teate, mis on juhtunud, on kasulik küsida ka, miks nii on juhtunud, mis juhtub just praegu ja mis järgmisena. Kui liita sellele veel asukohaandmed, s.t küsimus „kus?“, saate juba täieliku pildi oma ettevõtte olukorrast.

Päringu- ja analüüsitööriistadega ning näiteks andmekaeve (Data Mining) vahenditega saab uurida nähtuste ja tulemuste tausttegureid ning näha ehk muidu teadmata jäävaid põhjuse ja tagajärje seoseid. Mõõdikud ja tulemuskaardid ning üldine võimekuse mõõtmine lubavad teil näha ühe pilguga tervikpilti oma ettevõttest. Aruandlus annab sellest täpsemat ja üksikasjalikumat teavet. Päringute ja analüüside abil saavad kasutajad tõeliselt süüvida enda jaoks olulistesse ja huvitavatesse andmetesse ning kujundada põhjaliku arusaamise asjadest.

Aruannete esitamise võivad esile kutsuda ka tegevusreeglitele vastavad ja protsessidega seostatud märguannete edastamise piirväärtused, protsesside teatud punktid või erandlikud sündmused. Operatiivsed ja reaalajalised aruanded annavad teile teada, milline on teie ettevõtte hetkeolukord.

Sündmuste ennetamiseks pakume koos oma partneritega ennetava analüüsi lahendusi. Äriteave ei pruugi tähendada tahavaatepeeglisse vaatamist.

Asukohaandmed annavad teile selge pildi ka sellest, kuidas nähtused geograafiliselt jagunevad, kas on märgata piirkondlikku rühmitumist ja lisatähelepanu nõudvaid piirkondi. Enamiku teie ettevõtte andmetega on seotud mingi geograafiline mõõde, mida on lihtne visualiseerida mitmesuguste kaardiesitlustega.

Kui tunnete oma ettevõtet ja konkurentsiolukorda konkurentidest paremini, saate oma äritegevuseks selge eelise. Ettevõtted, kes kasutavad oma protsesside arendamiseks äriteabelahendusi, on paremas konkurentsiolukorras kui need, kes ainult tõdevad, mis on juhtunud.

Õigel viisil

Õigel viisil

Kuidas kasutada aruandlust ettevõtte tulemuslikkuse suurendamiseks? Kas äriteave (Business Intelligence) on igapäevane otsustusprotsessi osa?

Sageli ei piisa strateegilise konkurentsieelise saavutamiseks pelgalt standardtööriistadest. Ärimudelid, kasutatav mõistestik, kasutajarühmad, kasutusolukorrad, strateegiad ja ettevõtluskultuurid on igas ettevõttes erinevad. Võimendav jõud tekib siis, kui neid asjaolusid võetakse lahenduste kavandamisel arvesse.

Äriteabesüsteem on kõige tõhusam siis, kui see on ettevõtte tervikliku äritegevusega tihedalt seotud osa, nt intraneti-, interneti- või ekstranetiteenused. Asukohaandmete ja otsifunktsioonide ühendamine lahendustega võimaldab saada märgatava konkurentsieelise. Visualiseerimise, andmete näitlikustamise ja kasutatavuse abiga saab tööd märgatavalt tõhustada. Kui kasutajarühmade vajadusi arvesse ei võeta, jääb kasu saamata.

WebFOCUS sulatab andmed ettevõtluskultuuri sisse, võimaldades muuta näiteks Corporate Performance Management’il (CPM) põhineva, ad hoc- ja parameetripõhise aruandluse ettevõtte oma protsesside lahutamatuks osaks. Kõigile teabevajajatele antakse võimalus teavet vastu võtta ja otsida mis tahes vormingus ning teha andmeanalüüse, kasutades mis tahes vahendit või süsteemi, mida nad oma igapäevaste tööülesannete täitmisel kasutavad.

Juurdepääs andmetele just teie soovide ja vajaduste kohaselt

Isegi kui teie teabevajaduse rahuldasid automaatsed standardvormis aruanded, redigeeritavad aruanded ja päringud, andmete mitmekülgne visualiseerimine, asukohaandmetega seostatud aruanded või mõõdikud, saab WebFOCUSe lahendustega muuta äriteabe teie ettevõttes tõeliselt mõjukaks ressursiks.

Paindlik aruandluslahendus võimaldab juurdepääsu andmetele ükskõik millal ja mis tahes kujul:

trendide, üldpildi, üksikasjadena …

jooniste, kaartide, tabelite, mõõdikute, hoiatussõnumitena …

veebibrauseri kaudu, mobiiltelefoni ekraanil, e-postiga, tekstsõnumina, paberil …

HTML-, PDF-, Exceli, PowerPointi või Wordi vormingus …

Visualiseerimine

Andmete visualiseerimise ja näitlikustamisega võite avastada andmetes esinevad anomaaliad, kõrvalekalded, rühmitused või geograafilised mustrid. Visualiseerimisega võib andmestiku põhjal saada uusi vaatenurki, mida muude esitusviisidega ei pruugi saada. Kui andmeid ei edastata läbimõeldult, ei saa kasutajad aru, kuidas neid oma töös käsitleda. Olukorras, kus andmehulgad on järjest suuremad, on ülimalt tähtis suuta koondada oluline teave teadmuseks, mitte koormata kasutajaid kogu toormaterjali töötlemisega.

Õigele inimesele

Tugi otsuste tegemiseks õigetele inimestele

Kas üle 10% teie töötajatest pääsevad kergesti ligi kõigile andmetele, mida nad vajavad?

Äriteabelahendused lasevad kujundada hajutatud andmeallikatest tervikpildi, et võimaldada õigeaegset aruandlust ja analüüsi. Teenuseid saab pakkuda kellele tahes: klientidele, partneritele, töötajatele, otsustajatele ja analüütikutele.

Tavaliselt on äriteabetööriistad olnud kas juhtkonnale pakutavad üheleheküljelised mõõdikud või analüütikutele pakutavad ad hoc-päringu- ja -analüüsivahendid. Eesmärk on olnud pakkuda rohkem teadmust, mis toetaks otsuste tegemist.

Tõelist tulu saadakse investeeringutest aga lahenduste suunamisega laiale kasutajaskonnale, mitte ainult juhtide ja analüütikute jaoks mõeldud tööriistadega. Igapäevaste otsuste tõhustamine ja kiirendamine toob märkimisväärset ja mõõdetavat tulu ja kokkuhoidu. Näiteks kui klient püüab osta veebipoest toodet, mida ei ole laos piisavalt, võidakse kliendi jaoks automaatselt koostada olukorraga seotud aruanne, milles on reaalajalise teabe põhjal prognoositud tarneaeg või soovitused asendustoodete tellimiseks.

Kõik on otsustajad

Igapäevaste ülesannete kallal töötavad eesliini töötajad võivad teha tuhandeid väikesi otsuseid päevas. Neid ei huvita päringute tegemine, vaid andmed tuleb kätte saada nende tööprotsesside käigus.

Kerge kasutatavus ja lihtsus on selgesti kõige tähtsamad asjaolud, kui kavandatakse lahendusi kasutajarühmadele, kelle jaoks ei ole mitmesuguste rakenduste kasutamine igapäevane. Veebipõhisus ja ettevõtte protsessidega kohandatud lahendused võimaldavad teha äriteabe eelised kättesaadavaks nii personalile, klientidele, partneritele kui ka muudele sidusrühmadele. Kasutajad ei pruugi isegi teada, et nad kasutavad äriteabelahendusi.

Äriteabe strateegias on tähtis arvestada eri kasutajarühmade vajadusi – kõigile kasutajatele ei tasu kätte anda samu tööriistu. Parandage ja kiirendage teenuseid ning vähendage teenusekulusid õigesse olukorda sobivate õigete lahendustega. Andke klienditeenindajatele võimalus pakkuda klientidele täpsemaid vastuseid ja laotöötajatele teave selle kohta, milline on analüütikute hinnangul mingi toote läbimüük.

Nõudke äriteabelahendustelt rohkemat. Pelkade tööriistade asemel muutke oma ettevõtte vajadustele vastavate skaleeritavate lahenduste eelised oma konkurentsieeliseks.

Õigel ajal

Õigeaegne aruandlus

Mitu head võimalust olete kaotanud värske ja olulise teabe puudumise tõttu? Kas saate protsessides esinevatest probleemidest teada kliendilt või tänu operatiivsetele ja automaatsetele märguannetele?

Ajal, mil ärikeskkonnad muutuvad järjest hoogsamalt, on õigeaegne äriteave tähtsam kui kunagi varem. Lühendades otsustamist nõudvast sündmusest otsuse tegemiseni kuluvat aega, on võimalik saavutada strateegiline konkurentsieelis. Kui otsuse saab teha õigele teabele tuginedes sama päeva jooksul, võib see olla märksa väärtuslikum kui otsus, mis tehtaks alles kolme päeva pärast.

Otsustamist saab kiirendada sellega, kui koondada vajalikud andmed kokku, anda need kõigi teabevajajate kasutusse ning tagada andmete värskus ja õigeaegsus. Kiirem reageerimine ja ennetamine on teie ettevõttele tihedas konkurentsis abiks.

Äriteabe tüübid saab jagada aja- ja otsustusperspektiivi järgi eri klassidesse: õigeaegsuse jaoks on oluline määratleda iga otsusetegemise tüübi jaoks vajalik või lubatud aeg. Üldiste eesmärkide jaoks ei ole reaalajalist teavet vaja, nii et kulude kokkuhoiu eesmärgil võib täiesti reaalajalise teabeotsingu operatiivandmetest asjaomase lahenduse korral välja jätta. Teisalt peavad näiteks laoseisuaruanded olema värsked, sest nädalavanustel andmetel ei ole enam väärtust. Õigeaegsus oleneb iga protsessi vajadustest.

Strateegiline äriteave

Strateegiline äriteave keskendub pikaajalistele eesmärkidele, näiteks kulutõhususe parandamisele või tulude suurendamisele. Ajavahemik on tavaliselt poolest aastast aastani.

Taktikaline äriteave

Taktikaline äriteave keskendub lühemaajalistele eesmärkidele, näiteks tootel tootmisprotsessi läbimiseks kuluva aja jälgimisele. Taktikalise aruandluse ja analüüsiga püütakse toetada strateegilisi sihte. Ajavahemik on tavaliselt mõnest nädalast mõne kuuni.

Operatiivne äriteave

Operatiivne äriteave keskendub igapäevategevuse eesmärkidele, näiteks laoseisu jälgimisele või protsesside kõrvalekallete aruannetele. Ajavahemik on tavaliselt päev. Operatiivne aruandlus on enamasti nõudluspõhine, s.t aruanded või päringud tehakse kasutaja algatusel.

Reaalajaline äriteave

Reaalajaline äriteave keskendub protsessipõhiselt sellele, mis toimub just samal hetkel, nt protsessides esinevatest probleemidest teada andvatele märguannetele või riskianalüüsile. Andmestikku analüüsitakse niipea kui võimalik.

Mida reaalajalisem äriteabelahendus on, seda sündmusekesksem see tavaliselt on. Sündmusekesksed lahendused jälgivad teatud äriprotsesse, sündmusi ja reegleid. Vajaduse korral saab vastutavale isikule kindlaksmääratud piirväärtuste ületamise korral märguandeid saata. Ka süsteemil endal võib lasta mõningaid abinõusid rakendada.

Operatiivne ja reaalajaline äriteave nõuavad andmete integreerimiselt enamat. Andmeaitasid ei saa või pole mõistlik värskendada piisavalt sageli, et teave jõuaks õigel ajal kasutajateni. Meie adapterite abil ei ole andmeaitade kasutamine vältimatu, vaid operatiivsete lähteandmeteni võib pääseda otse või kasvõi veebiteenuse kaudu. Teenusepõhise arhitektuuri (SOA) abil saab äriteabelahendused ka äriprotsessides teenustena kasutusele võtta.

Õigeaegne ja integreeritud äriteave võimaldab lahenduste eeliseid kasutada järjest suuremal sihtrühmal.